Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.

  BTC-Nářadí  btc-nářadí-nástroje  VHM frézy a vrtáky za SUPER CENY 

 

 


KONTAKTY

BTC CZ s.r.o.
Nad Výpustou 611
763 21 Slavičín
tel: +420 603 260 312
btc.naradi@seznam.cz

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku.
Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
1) Obchodní podmínky - úvodní ustanovení

obchodní společnosti BTC CZ s.r.o., IČO: 25581996,

se sídlem Nad Výpustou 611, 763 21 Slavičín,

zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 35553,

kontaktní telefon: +420 603 260 312, e-mail: btc.naradi@seznam.cz .

  1. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "obchodní podmínky") viz výše specifikované obchodní společnosti BTC CZ s.r.o., upravují v souladu s ustanovením par. 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb.,(dále jen "občanský zákoník"), ve znění pozdějších předpisů vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen "kupující") prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.btc-naradi.cz (dále jen "webová stránka"), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky ( dále jen "webové rozhraní obchodu")

1.2. Obchodní podmínky se nevztahují na případy, kdy osoba, která má v úmyslu nakoupit zboží od prodávajícího, je právnickou osobou, či osobou, jež jedná pří objednávání zboží v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci svého samostatného výkonu povolání.

1.3. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmímek.

1.4. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce.

1.5. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnnost vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. 

2) Uživatelský účet

 

2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Webové rozhraní obchodu umožňuje kupujícímu provádět objednávání zboží i bez registrace, přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu.

2.4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského ůčtu třetím osobám.

 

2.5. Prodávající může zrušit uživatelský účet v případě, že jej kupující déle než 12 měsíců nevyužívá, nebo v případě, že kupující porušil své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

2.6. Kupující bere na vědomí, že jeho uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to

zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, případně nutnou udržbu harwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

3) Uzavření kupní smlouvy

 

3.1. Veškerá prezentace zboží umístěná ve webovém rozhraní obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

 

3.2. Kupující objednáním zboží z nabídky e-shopu (prostřednictvím vyplnění objednávkového formuláře) podává prodávajícímu návrh na uzavření kupní smlouvy. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím je uzavřena okamžikem akceptace tohoto návrhu, tedy potvrzením objednávky ze strany prodávajícího odeslaným na e-mailovou adresu kupujícího, uvedenou na uživatelském účtu kupujícího či v jeho objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). V případě, že k takovémuto potvrzení ze strany prodávajícího nedojde, má se za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 

3.3. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko obsahující nápis „Dokončit objednávku zavazující k platbě“ . Údaje uvedené v objednávce jsou pak prodávajícím považovány za správné a splňuje-li objednávka formální, obsahové i technické požadavky objednávky, jak jsou tyto nastaveny prodávajícím v rámci webových stránek, prodávající neprodleně po jejím obdržení toto kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na elektronickou adresu kupujícího.

 

3.4. Objednávkový formulář obsahuje zejména označení zboží, cenu zboží, způsob a cenu dopravy zboží, způsob úhrady ceny a prostor pro vyplnění identifikačních údajů kupujícího, jimiž jsou především jeho jméno a příjmení případně název obchodní firmy, bydliště či sídlo, či IČ a u plátcú DPH DIČ, dále pak emailová adresa, kontaktní telefon, případně doručovací adresa. Náležitosti objednávkového formuláře, včetně určení povinných údajů stanoví prodávající.

 

3.5. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění veškerých povinných náležitostí objednávkového formuláře, včetně souhlasu se zněním těchto obchodních podmínek.

 

3.6. Kupující je srozuměn s tím, že prodávající není povinen uzavřít s kupujícím kupní smlouvu na veškeré zboží uvedené v e-shopu, tj. že vystavení zboží v e-shopu není nabídkou k uzavření smlouvy ve smyslu § 1732 občanského zákoníku. Kupující tudíž nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy, tedy na potvrzení své objednávky ze strany prodávajícího.

 

3.7. Veškeré skutečnosti uváděné kupujícím do poznámky v objednávkovém formuláři se stanou součástí uzavřené kupní smlouvy pouze v případě souhlasu prodávajícího s nimi. V případě jeho nesouhlasu se má za to, že kupní smlouva nebyla uzavřena.

 

3.8. V případě nemožnosti prodávajícího splnit jakýkoliv požadavek kupujícího vyjádřený v objednávce, zašle prodávající kupujícímu nový návrh objednávky s požadavkem na jeho vyjádření se k ní. Kupní smlouva je v tomto okamžiku uzavřena odesláním nové objednávky ze strany kupujícího prodávajícímu a jejím následným potvrzením ze strany prodávajícího.

 

3.9 Prodávající je oprávněn při okolnostech hodných zvláštního zřetele před potvrzením objednávky a tedy před uzavřením kupní smlouvy požádat kupujícího o telefonické či písemné potvrzení jeho objednávky nebo má prodávající právo požadovat uzavření písemné kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek. Okolnostmi hodnými zvláštního zřetele jsou zejména specifický druh či charakter zboží nebo jeho neobvyklé množství, váha, objem či cena nebo též neobvyklé okolnosti a specifika na straně kupujícího apod.

 

3.10. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si kupující hradí sám a nemá nárok na jejich úhradu či náhradu ze strany prodávajícího. Náklady na prostředky komunikace na dálku se neliší od standardní sazby.

 

3.11. Prodávající si vyhrazuje právo odmítnout uzavření smlouvy s kupujícím, který v minulosti podstatným způsobem či opakovaně porušil obchodní podmínky, obecně závazné právní předpisy nebo vůči prodávajícímu provedl právní úkony, jimiž porušil dobré mravy, případně je prodávající oprávněn s takovým kupujícím uzavřít kupní smlouvu za specifických podmínek, např. s omezením způsobů doručení či platebních metod.

 

3.12. Prodávající má vůči kupujícímu právo na náhradu nákladů a škody, které mu vzniknou zaviněným poprušením právních povinností ze strany kupujícího.

 

3.13. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce.

 

4) Cena za zboží a platební podmínky

 

4.1. Cena veškerého zboží nabízeného v e-shopu je uváděna takovým způsobem, aby bylo zřejmé, kolik činí bez DPH a s DPH. Cena je udávána včetně všech poplatků s prodejem souvisejících, s výjimkou ceny za poštovné a balné, která je uváděna samostatně. Cena zboží je platná po dobu jejího zveřejnění v e-shopu a pro účely konkrétní kupní smlouvy se vždy vychází z ceny uvedené v e-shopu k okamžiku, kdy je zboží kupujícím objednáno.

 

4.2. Prodávající si vyhrazuje právo odstoupit od již uzavřené kupní smlouvy v případě, že

 

cena u objednaného zboží bude na webových stránkách uvedena chybně, byť se bude jednat o chybu na jeho straně, přičemž vzhledem k okolnostem jejího uvedení a především s ohledem na uváděnou výši ceny musí být kupujícímu zřejmé, že se jedná o chybu (překlep).

 

4.3 Prodávající má právo pro různé skupiny kupujících stanovit rozdílné ceny. Tím se myslí především možnost stanovit jiné ceny pro registrované kupující, jimž se cena zobrazí po přihlášení na jejich uživatelský účet, a jiné ceny pro kupující, kteří si zboží objednají bez registrace. Prodávající má také právo vyhlašovat či rušit zvýhodněné ceny, bonusové a věrnostní programy a slevy a stanovovat podmínky pro účast na nich a jejich uplatnění.

 

4.4 Kupující nemá právní nárok na uzavření kupní smlouvy mimo e-shop za ceny uváděné v rámci e-shopu.

 

4.5. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží (vše společně pro účely této smlouvy označováno dále jako „cena zboží“) může kupující uhradit následujícími způsoby:

a) v hotovosti na provozovně prodávajícího,

b) v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce,

c) bezhotovostním převodem na základě zaslané „Zálohové faktury“ na účet č. 1569940237/0100, vedený u KB a.s.

 

4.6 Prodávající si vyhrazuje právo v rámci e-shopu nabídnout další způsoby platby dle aktuálního výběru na finančních trzích. Prodávající má také právo stanovit, při splnění jakých podmínek (např. v závislosti na hodnotě objednaného zboží) má kupující právo na bezplatné balné a dopravné.

 

4.7. V případě platby v hotovosti na provozovně prodávajícího či v hotovosti na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případech hodných zvláštního zřetele, zejména pokud kupující odmítne dodatečné potvrzení objednávky či uzavření požadované písemné kupní smlouvy dle čl. 3.8 těchto podmínek, je prodávající oprávněn požadovat úhradu kupní ceny ještě před odesláním zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 (pěti) pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy, přičemž závazek kupujícího uhradit kupní cenu je splněn připsáním příslušné částky na účet prodávajícího.

 

4.8. Ust. § 2119 odst. 1 věta první občanského zákoníku, stanovující, že kupující nemusí kupní cenu zaplatit, dokud nemá možnost si věc prohlédnout, se zde nepoužije.

 

4.9. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Kupující tímto výslovně souhlasí s možností zaslání daňového dokladu v elektronické podobě (namísto dokladu v písemné formě) na jeho emailovou adresu.

 

4.10.  K přechodu vlastnického práva k objednanému zboží z prodávajícího na kupujícího dochází až úplným uhrazením kupní ceny včetně nákladů na doručení.

 

5) Další práva a povinnosti smluvních stran

 

5.1. Uzavřením kupní smlouvy vzniká prodávajícímu povinnost odevzdat kupujícímu objednané zboží a kupujícímu povinnost za toto zboží prodávajícímu zaplatit sjednanou cenu.

 

5.2. Kupující je povinen převzít zboží objednané a dodané v souladu s kupní smlouvou a těmito obchodními podmínkami.

 

5.3. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

5.4. Mimosoudní vyřizování stížností spotřebitelů zajišťuje prodávající prostřednictvím elektronické adresy uvedené na webových stránkách. Informaci o vyřízení stížnosti kupujícího zašle prodávající na elektronickou adresu kupujícího.

 

5.5. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad a dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, vykonává Česká obchodní inspekce.

 

5.6. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku, tzn. že i když dojde ke změně okolností tak podstatné, že změna založí v právech a povinnostech stran zvlášť hrubý nepoměr znevýhodněním kupujícího buď neúměrným zvýšením nákladů plnění, anebo neúměrným snížením hodnoty předmětu plnění, nebude mít kupující právo domáhat se vůči prodávajícímu obnovení jednání o smlouvě, a to ani když prokáže, že změnu nemohl rozumně předpokládat ani ovlivnit a že skutečnost nastala až po uzavření smlouvy, anebo se kupujícímu stala až po uzavření smlouvy známou.

 

5.7. Kupující nesmí při využívání webových stránek používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webových stránek. Webové stránky je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

5.8. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové stránky či na nich umístěné objekty (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové stránky a jejich technické zázemí.

 

5.9. Každý odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu vznikla zneužitím e-shopu k nekalé praktice, včetně falešných objednávek apod.

 

5.10. Prodávající je do doby převzetí zboží kupujícím oprávněn odstoupit od kupní smlouvy v případě okolností znemožňujících mu dodání objednaného zboží kupujícímu.

 

 

5.11. Nebezpečí škody přechází na kupujícího převzetím zboží. Týž následek nastává i tehdy, nepřevezme-li kupující zboží, ačkoli již prodávající učinil vše pro to, aby mu s ním umožnil nakládat.

 

5.12. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na zboží na kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže prodávající škodu způsobil porušením své povinnosti.

 

5.13. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám nebo na věcech následným používáním zakoupeného zboží ani za škody vzniklé nakládáním a manipulací se zakoupeným zbožím. Výběr a nákup zboží činí kupující zcela na vlastní riziko a prodávající nenese žádnou odpovědnost za nevhodně vybrané a zakoupené zboží. Kupující je taktéž výhradně zodpovědný za užití zakoupeného zboží nevhodným způsobem, stejně jako za užití zboží ve spojení s jiným zbožím či s jinými nástroji a věcmi.

 

6) Přeprava a dodání zboží
 

6.1. Možnosti způsobu přepravy zboží určuje prodávající a uvádí je na webových stránkách, stejně jako cenu přepravy, jejíž výše se odvíjí od cenových požadavků jednotlivých přepravců.

 

6.2. Konkrétní způsob přepravy u každé jednotlivé kupní smlouvy z těch, které v souladu s ujednáním čl. 6.1 nabízí prodávající, si volí kupující. V případě, že bude na základě zvláštního požadavku kupujícího smluven jiný způsob dopravy, než jaké nabízí prodávající, bude prodávající oprávněn požadovat po kupujícím úhradu veškerých nákladů s tímto doručením spojených.

 

6.3. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží, a toto je dopravcem vráceno prodávajícímu, není prodávající povinen doručovat zboží opakovaně a má právo od kupní smlouvy odstoupit. Kupující v takovém případě odpovídá prodávajícímu za škodu, která by mu v souvislosti s nepřevzetím zboží kupujícím vznikla.

 

6.4. Při převzetí zboží od přepravce či od jakéhokoli jiného subjektu (osoby), od nějž kupující zboží přebírá (dále jen „přepravce“), je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Potvrzením převzetí zboží, ať již na dodacím listu, na jiné obdobné listině nebo jakýmkoli jiným zaznamenatelným způsobem, kupující potvrzuje, že zásilku převzal neporušenou a na případnou pozdější reklamaci týkající se porušení obalu zásilky nebude brán zřetel.

 

6.5. Dodací lhůty uvádí prodávající na webových stránkách a jsou pouze orientační, tudíž prodávající neručí za jejich splnění a neodpovídá kupujícímu za následky způsobené jejich překročením. Prodávající je však vždy povinen dodat zboží nejpozději do 30 (třiceti) dnů, nebude-li při uzavírání kupní smlouvy dohodnuto jinak.

7) Práva z vadného plnění

 

7.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a případně § 2161 až 2174b občanského zákoníku).

 

7.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:

  • má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, nebo takové, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující může očekávat s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné

  • se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá

  • zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo, předloze které prodávající kupujícímu poskytl před uzavřením kupní smlouv

  • je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

  • zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

7.3. Ustanovení uvedená v čl. 7.2 těchto obchodních podmínek se u zboží prodávaného za nižší cenu nepoužijí na vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy zboží.

 

7.4. Obrázky uváděné v katalogu e-shopu jsou pouze orientační a kupujícímu nevzniká žádný právní nárok z důvodu případných zjevných nepřesností a překlepů uvedených v popisu zboží nabízeného v e-shopu.

 

7.5. V případě, že věc při převzetí kupujícím nesplňuje požadavky uvedené v čl. 7.2, není ve shodě s kupní smlouvou a kupujícímu vzniknou nároky, které jsou upraveny v občanském zákoníku.

 

7.6. Projeví-li se vada zboží zakoupeného spotřebitelem v průběhu 1 (jednoho) roku od převzetí, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí, pokud se neprokáže opak nebo tak nevyplývá z charakteru vady.

 

7.7. Práva z vadného plnění uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny, shodné s adresou jeho sídla. Je-li v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě prodávajícího nebo v místě pro kupujícího bližším, uplatní kupující právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. Za okamžik uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy prodávající obdržel od kupujícího reklamované zboží. Reklamuje-li zboží spotřebitel, může reklamovat zboží v provozovně prodávajícího, jejíž adresa je totožná s jeho sídlem, nebo i pomocí prostředků komunikace na dálku; prodávající pak musí reklamaci vyřídit do 30 dnů od jejího uplatnění.

 

 

8) Odstoupení od smlouvy

 

8.1. Tato část obchodních podmínek, tj. články 8.2 – 8.12, se vztahuje pouze na případy, kdy je kupující spotřebitelem.

 

8.2. V souladu s ustanovením § 1828 a § 1829 občanského zákoníku má kupující právo ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží odstoupit od kupní smlouvy, kterou uzavřel mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího. V uvedené lhůtě musí být odstoupení prodávajícímu odesláno, a to na adresu sídla prodávajícího, která je shodná s adresou provozovny, nebo na adresu elektronické pošty prodávajícího, která je uvedena v záhlaví těchto obchodních podmínek a též na webových stránkách, nebo musí být takové odstoupení vůči prodávajícímu v této lhůtě učiněno jakýmkoliv jiným jednoznačným prohlášením kupujícího (např. telefonátem apod.). V případě, že předmětem kupní smlouvy je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, běží tato lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

 

8.3. Právo odstoupit od kupní smlouvy dle této části obchodních podmínek kupujícímu (spotřebiteli) vzniká jen tedy, pokud takovou smlouvu uzavřel s prodávajícím tzv. na dálku, tzn. v rámci e-shopu či jinak mimo prostor obvyklý pro podnikání prodávajícího.

 

8.4. Pro odstoupení lze využít vzorový formulář, který je umístěn na internetových stránkách prodávajícího. Kupující nicméně může k odstoupení od smlouvy užít i jiný způsob.

 

8.5. Odstoupí-li kupující od smlouvy, smlouva se tím od počátku ruší a kupující odešle nebo předá prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

 

8.6. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku kupujícím zvoleného způsobu dodání, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání prodávajícím nabízený).

 

8.7. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

 

8.8. Náklady spojené s vrácením zboží prodávajícímu nese v plné výši kupující.

 

8.9. Kupující odpovídá prodávajícímu za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné s ním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti. Prodávající je oprávněn si naúčtovat i náklady spojené s uvedením výrobku do původního stavu, čímž se myslí i pořízení nového originálního obalu, je-li původní nepřiměřeně poničen. Snížení hodnoty zboží si prodávající je oprávněn započítat proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

 

8.10. Kupující nemůže odstoupit od kupních smluv uvedených v § 1837 občanského zákoníku, což v případě typu zboží dodávaného prodávajícím znamená zejména, jedná-li o dodávku zboží, které bylo vyrobeno podle požadavků spotřebitele nebo přizpůsobeno jeho osobním potřebám, či bylo dodáno jako potřebný díl při opravě nebo údržbě.

 

8.11. Kupující může odstoupit od smlouvy ve lhůtě 90 dnů ode dne jejího uzavření, jestliže při jejím uzavření bude dotčen nekalou soutěžní praktikou (například porušováním pravidel ze strany prodávajícího při realizaci slevových akcí apod.)

 

9) Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů

9.1. Je-li kupující spotřebitelem, tzn. osobou, která uzavírá kupní smlouvu mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání, může se pro mimosoudní řešení svého sporu s prodávajícím obrátit na Českou obchodní inspekci (dále jen „ČOI“), která je subjektem zajišťujícím takovéto mimosoudní řešení spotřebitelských sporů.

 

9.2. Návrh na zahájení řešení sporu může spotřebitel podat nejpozději do 1 roku od chvíle, kdy uplatnil svůj nárok u podnikatele poprvé, a to pouze tehdy, pokud ve věci nerozhodl soud, nebyl vydán rozhodčí nález a nebyla uzavřena dohoda stran v rámci mimosoudního řešení spotřebitelského sporu a ani nebylo zahájeno řízení před soudem, rozhodčí řízení nebo mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

 

9.3. Návrh na zahájení mimosoudního řešení sporu musí splňovat náležitosti stanovené zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a Pravidly pro mimosoudní řešení sporů, které jsou dostupné na webových stránkách ČOI. Návrh musí zejména obsahovat údaje o stranách sporu, vylíčení rozhodných skutečností, kterých se spor týká, a návrh řešení, jehož se navrhovatel domáhá. K návrhu musí být přiložen doklad o tom, že se spotřebitel pokusil spor vyřešit s podnikatelem přímo, a kopie dalších písemností dokládající tvrzené skutečnosti, jsou-li k dispozici. Jedná se zejména o doklad o uzavření smlouvy, kopii korespondence stran apod.

 

9.4. Návrh na zahájení mimosoudního řešení spotřebitelského sporu je možné podat nejlépe prostřednictvím internetového formuláře, který je taktéž dostupný na webovýh stránkách ČOI.

10) Ochrana osobních údajů

 

10.1. Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (Nařízení GDPR), případně dalšími obecně závaznými právními předpisy upravujícími tuto oblast.

 

10.2. Osobní údaje kupujícího, které prodávajícímu poskytne při uzavírání kupní smlouvy, mohou být prodávajícím zpracovány a využity pro účely uzavření té které konkrétní kupní smlouvy, k níž směřuje objednávka kupujícího, i bez speciálního souhlasu kupujícího. Jiné a další zpracovávání osobních údajů kupujícího je však možné jen na základě speciálního souhlasu kupujícího, nestanoví-li obecně závazný právní předpis jinak.

 

10.3. Kupující odpovídá za to, že uvádí své osobní údaje prodávajícímu pravdivě a do doby, než sdělí prodávajícímu jejich případnou změnu, je prodávající oprávněn vycházet z předpokladu, že kupujícím uvedené údaje jsou pravdivé a správně.

 

10.4. Prodávající je oprávněn pověřit zpracováním osobních údajů třetí subjekt, je však povinen s ním uzavřít smlouvu o zpracování osobních údajů a přijmout taková opatření, aby zabránil zneužití, úniku či jinému ohrožení osobních údajů.

 

10.5. Kupující má především následující práva týkající se jeho osobních údajů:

 

-- právo na přístup k osobním údajům, které znamená nárok získat od prodávajícího informace o tom, zda zpracovává jeho osobní údaje, a pokud ano, o jaké údaje se jedná a jakým způsobem jsou zpracovávány.

 

-- právo, aby prodávající opravil na jeho žádost nepřesné osobní údaje,které se ho týkají. Neúplné osobní údaje má klient právo kdykoli doplnit.

 

-- právo na výmaz osobních údajů, které představuje povinnost prodávajícího odstranit osobní údaje, které o kupujícím zpracovává, pokud jsou splněny určité podmínky a kupující o to požádá.

 

-- právo, aby prodávající v určitých případech omezil zpracování jeho osobních údajů.

 

-- právo vznést námitku proti zpracování, které je založeno na oprávněných zájmech prodávajícího, třetí strany nebo je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci.

 

-- právo na přenositelnost údajů, které dává kupujícímu možnost získat osobní údaje, které poskytl prodávajícímu, v běžném a strojově čitelném formátu. Tyto údaje může kupující následně předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby je prodávající přímo předal jinému správci.

 

-- právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů.

 

10.6. Případná další práva, resp. konkretizace práv kupujícího související s ochranou osobních údajů, jsou uvedena na internetových stránkách Úřadu pro ochranu osobních údajů, k němuž se též může kupující obracet se stížnostmi či podněty, nebude-li s postupem prodávajícího v této právní oblasti spokojen.

 

10.7 Ve vztahu k prodávajícímu může kupující svá práva uplatnit formou vzorové žádosti dostupné na tomto odkazu, případně svou vlastní formou a způsobem, z nějž bude zřejmé, co požaduje, přičemž tento požadavek bude mít zároveň oporu v právním řádu.

 

10.8. Kupující bere na vědomí a souhlasí s tím, že při využívání e-shopu může v rámci provázanosti internetu, jakožto rozsáhlé komunikační sítě, docházet k tomu, že navštívená webová stránka odešle do prohlížeče krátké textové soubory (tzv. „cookies“), které umožní webu zaznamenat informace o návštěvě kupujícího, například preferovaný jazyk a další nastavení, čímž na jedné straně dochází ke zjednodušení komunikace a výraznému zefektivnění při používání internetových stránek, včetně e-shopu, zároveň však mohou být tímto způsobem webem získávány jisté doplňující informace o kupujícím, jako je např. výše zmíněný jazyk komunikace, preferované zboží apod. K tomuto jevu dochází automaticky, bez možnosti prodávajícího tuto skutečnost ovlivnit, přičemž takto získávané informace neslouží prodávajícímu a tento je neshromažďuje; u prodávajícího dochází jen ke shromažďování dat výslovně uváděných kupujícím při registraci či při vyplňování nákupního formuláře apod.

 

11) Doručování

 

11.1. Preferovaný způsob doručování písemností mezi prodávajícím a kupujícím je využití provozovatele poštovních služeb, a to u prodávajícího na adresu jeho jeho sídla, tj. BTC CZ s.r.o., Nad Výpustou 611, 763 21 Slavičín a u kupujícího na adresu, která bude ke dni odesílání zásilky zadaná na jeho uživatelském účtu nebo v objednávce. Zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb se považuje za doručenou desátý den po odeslání i v případě, že adresát zásilku nepřevezme.

 

11.2. Kupujícímu může být doručováno taktéž na jeho elektronickou adresu z jeho uživatelského účtu či z objednávky ke dni odeslání elektronické pošty. Není-li průkazné dřívější doručení, považuje se elektronická zásilka za doručenou desátým dnem ode dne jejího odeslání.

 

11.3. Prodávajícímu může být též doručováno elektronickou poštou na adresu uvedenou na webových stránkách, ovšem taková zásilka se považuje za doručenou jedině tehdy, pokud prodávající kupujícímu její doručení potvrdí.

 

11.4. Je-li kupující spotřebitelem, může různé úkony vůči prodávajcímu, jako je např. reklamace, uplatnění nároku z vad zboží či odstoupení od smlouvy, činit rovněž za použití takových prostředků, jaké jsou uvedeny v jednotlivých ustanoveních těchto obchodních podmínek.

12) Závěrečná ustanovení

 

12.1 Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Volbou práva podle předchozí věty není kupující, který je spotřebitelem, zbaven ochrany, kterou mu poskytují ustanovení právního řádu, od nichž se nelze smluvně odchýlit a jež by se v případě neexistence volby práva jinak použila dle ustanovení čl.6 odst.1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 593/2008 ze dne 17.6. 2008 o právu rozhodném pro smluvní závazkové vztahy.

 

12.2. Je-li něktré ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotčena platnost ostatních ustanovení.

 

12.3. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je prodávajícím archivována v elektronické podobě a není přístupná.

 

12.4. Přílohu obchodních podmínek tvoří vzorový formulář o odstoupení od kupní smlouvy.

 

12.5. Kontaktní údaje prodávajícího: BTC CZ s.r.o., Nad Výpustou 611, 763 21 Slavičín,

e-mail: btc.naradi@seznam.cz, tel.: 603 260 312.

Prodávající neposkytuje jiný prostředek on-line komunikace.

 

Tyto obchodní podmínky jsou účinné od: 6. ledna. 2023